Published: 2016-10-27

การต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด

Sulfate Resistance of Concrete with Ground Granulated Blast-Furnace Slag

รำพึง ชัยหลีเจริญ, ปิติศานต กร้ำามาตร, จตุพล ต้ังปกาศิต, นฤชาต ชูเมือง

13-23

การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อตาลสุก

Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine

จตุรงค์ ลังกาพินธ์ุ, สุนัน ปานสาคร, ภูรินทร์ อัครกุลธร, สุกฤษฎิ์ สร้อยแม้น, สุภณัฐ สร้อยแม้น

47-54