Published: 2017-08-29

การศึกษาและทดสอบเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, มาสสุภา โพธิ์รอด, ณัฐิวุฒิ โคตรพรหมศรี, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์

35-42

Properties of Borassus Fruit Fiber

KITIYAPHAN PHOLAM, Ed Sarobol, Rattanaphol Mongkholrattanasit

61-69